top of page
Agenda: Schedule
ISO Standards for Translation and Interpreting an Option or an Obligation cover.png

Деветта годишна меѓународна конференција на ЗПРМ:

Стандарди за превод и толкување – Опција или обврска?

петок, 19 ноември 2021 година, 14:00 – 19:00 часот

 

Програма


 

14:00-14:05    

Воведно обраќање  

г-а Ана Попова Манасиевска

Претседателка на ЗПРМ

 

14:05-14:35     

Главен говорник - ​Преглед на стандардите за превод и толкување

г-а Марис Бенхоф

Меѓународен претседавач на Техничкиот комитет на ИСО за јазици и терминологија, претседавач на Поткомитетот 5 за превод, толкување и сродна технологија и претседавач на Поткомитетот 2 за терминологија и кодирање                     

  

14:35 – 15:20  

Стандарди развиени од ISO /TC 37/SC 5/WG 1 - Превод

г. Хулио Монтеро

Претседавач на Работната група за превод при Техничкиот комитет 37 за јазици и терминологија на ИСО, поткомитет 5

                        

15:20 - 15:50  

Усвојување на стандардите за превод и толкување

г. Горан Плетварски

Раководител на одделение за општа стандардизација, Институт за стандардизација (ИСРСМ)

15: 50 - 16:00

Улогата и напорите на ЗПРМ за промовирање на стандардите за превод и толкување

г-а Ирена Кацарски Ќимова

Основачки член и член на УО на ЗПРМ, координатор на Работната група на ЗПРМ за стандарди

16:00 - 16:30  

Дискусија 1

 

16:30 - 16:45  

Пауза

 

16:45 - 16:55  

Кога стандардите се само опција

г-а Лукреција Маљковиќ Атанасовска

Координатор на Работната група за толкување на ЗПРМ

16:55 - 17:40

Стандардите во толкувањето – обид да се подигне свеста за толкувачката професија    

Д-р Вероника Перес Гварниери

Претседавач на Работната група за толкување при Техничкиот комитет 37 за јазици и терминологија на ИСО, поткомитет 5                    

 

17:40- 18:00    

Стандардизација сред технолошки развој

г-а Маргерита Лели

Претседавач на Работната група за толкување и опрема за услуги за толкување при Техничкиот комитет 37 за јазици и терминологија на ИСО, поткомитет 5                         

 

18:00 -18:20     

Образование за толкувачите – нови стандарди

г-а Ангела Сасо

Претседавач и проектен лидер на Работната група за наставни програми и програми за обука затолкување и превод на Техничкиот комитет 37 на ИСО, поткомитет 5

 

18:20 -18:40

Предизвиците и важноста на спроведувањето на професионални стандарди за толкување

г-а Сали Бејли Равет

Раководител на одделот за толкување, патувања и оргсанизација на настани. Главен конференциски толкувач, Совет на Европа

18:40 - 19:00 

Повеќејазични хибридни состаноци - предизвици и можности

г. Фардад Забетиан

Главен извршен директор и основач на КУДО, Член на ИСО: работна група за технологии за толкување

                         

19:00 - 19:30 

Дискусија 2

 

19:30              

Затворање на конференцијата

Модератор

г-а Христина Дојчинова Коцева

Основачки член на ЗПРМ, член на Организацискиот одбор на Конференцијата

 

Video-Remote-Web-Conference-Interpretation-1024x683.jpg
bottom of page